Skanska

One of the world's leading construction companies with 38,000 employees

Skanska invested in leadership development in the middle of the a Change Management Project.

Skanska

Skanska använde De 4 nyckelrollerna för ledarskap för att stödja cheferna på avdelningen i att bli bättre ledare och coacher.

Utmaningen

Karolina Cederhage kom in som ny kommunikationsdirektör när Skanska precis hade fått en ny koncernchef och skulle strukturera om organisationen på huvudkontoret. Den nya ledningen ville se ökad lönsamhet i vissa delar och skapa tydligare ansvarsfördelning och styrning. Ambitionen var att de olika funktionerna på huvudkontoret skulle arbeta mer strategiskt och mindre operativt.

Hennes uppdrag är att leda en koncernstab med ansvar för kommunikation och marknadsföring. Den består av en ledningsgrupp med fyra chefer och totalt 16 medarbetare. Därutöver har Skanskas affärsområden självständiga kommunikationsavdelningar som ansvarar för arbetet i regioner och marknader.
För en kommunikationsavdelning betyder alla stora förändringar två parallella utmaningar. Dels påverkas medarbetarna av förändringen precis som alla andra, dels behöver avdelningen samtidigt vara med och leda förändringsarbetet t ex stödja koncernens chefer.

– Det var en krävande period och en del oro i organisationen, berättar Karolina. Förutom att arbeta med konsekvenserna av förändringsprojektet behövde jag också bygga mitt eget team.
Hon insåg att det behövdes någon slags struktur för både medarbetare och chefer som kunde hjälpa dem igenom den första intensiva fasen av förändringen.

Lösningen

Flera medarbetare på avdelningen på Skanska hade redan gått FranklinCoveys process De 7 goda vanorna. Nu plockade Karolina också in De 4 nyckelrollerna för ledarskap för att stödja cheferna på avdelningen i att bli bättre ledare och coacher för sina medarbetare i förändringen.

Karolina hade blivit introducerad till De 7 goda vanorna av sin chef och själv gått programmet. Dessutom hade Skanska haft Stephen MR Covey som föreläsare på en ledarkonferens om förtroende.

– Det var enkelt att välja De 7 goda vanorna, säger Karolina. Inte bara för att vi redan arbetade med processen i koncernen utan också för att det är så sunt och grundat. Att vara sann mot de prioriteringar man behöver göra är en av nycklarna i en förändring. Processen hjälpte oss att gå till botten med vad som gör verklig skillnad och vi skapade på så vis effektivitet. Dessutom tilltalar det mig att vanorna gäller oss både privat och på jobbet, ett viktigt helhetsperspektiv.

FranklinCoveys uppdrag blev att arbeta med Karolinas ledningsgrupp för att stödja dem att jobba på ett nytt sätt – att gå från att vara fokuserade på olika kommunikationskanaler, till att bredda samarbetet och jobba mer strategiskt med kommunikation. Tillsammans formulerades en vision och strategi för kommunikationsarbetet och konkreta mål för genomförandet sattes.

Resultatet

Avdelningen arbetade tidigare uppdelat på de olika kommunikationsdisciplinerna och de var inte alltid synkade med varandra. Det var nästan som silos. I samarbetet med FranklinCovey fick verksamheten de verktyg de behövde för att tillsammans formulera vad kommunikationsavdelningen som helhet skulle uppnå och hur alla funktioner kunde börja arbeta mot samma mål.

– Vi behövde lämna vår roll som serviceverksamhet för att arbeta mer strategiskt och det kräver mod. Mod att välja bort och mod att säga nej till att leverera sådant som man tidigare gjort, säger Karolina. Nu blev vi mer trygga med vårt nya uppdrag och det blev möjligt att säga nej till vissa saker. Vi fick också stöd i att behålla vårt fokus på långsiktighet och jobba mer proaktivt.

Idag är kommunikationsavdelningens strategi och vision på plats. Teamet har också fått ett tydligt uppdrag och tydliga roller. Visionen är att vara den avdelning som får Skanskas purpose – företagets yttersta syfte – att komma till liv.

Skanska tog hjälp av FranklinCovey och De 4 nyckelrollerna för ledarskap. Karolina Cederhage - kommunikationsdirektör på Skanska

– Jag upplever en tydlig skillnad i teamets engagemang att tillsammans ta ansvar för förändringen. Alla har en mer framåtlutad attityd och tar egna initiativ.

– Det jag själv lärt mig i den här processen är att inte vara rädd att plocka in en satsning på ledarskap i ett skarpt läge. Det var just för att vi stod mitt i en påtaglig förändring som upplevelsen för teamet av att ta in FranklinCoveys processer blev att det var på riktigt. Vi behövde verkligen alla delarna för att ta oss an en mycket stor och krävande uppgift.

– En annan viktig lärdom är att delaktighet skapar en starkare grund som gör att alla sedan står stadigt i förändringen. Idag är De 7 goda vanorna vårt teams förhållningssätt. Vanorna passar direkt in i alla frågor som uppstår vid förändringar.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.