Självledarskap

Vanor som skapar framgång

Världens ledande program för att utveckla människors förmåga att leda sig själva och andra.

Att leda sig själv

Allt ledarskap börjar med att vi kan leda oss själva. Att ta ansvar för de val vi gör, att ha en tydlig riktning, använda vår tid till det som är viktigast. Det handlar också om att kunna samverka effektivt med andra – att tänka större än bara på egennytta, att kunna kommunicera bra och att uppskatta olika perspektiv, ingångsvinklar och mångfald – och kunna skapa synergi utifrån skillnader. Det handlar också om vår egen förmåga att ständigt utveckla oss själva.

Vad är självledarskap?

Självledarskap handlar till stor del om att att styra sitt fokus och sitt agerande mot de egna viktigaste målen. Det innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit.

Det kan låta enkelt och ganska så självklart, men det behövs såväl träning som ramverk för att uppnå detta. Och precis som med allt som man vill bli bra på behöver träningen i självledarskap finnas där över en längre tid.

För att självledarskap skall fungera är tillit en viktig faktor. För ledare handlar det om att känna sig trygga i att släppa på kontrollen och lita på att medarbetarna faktiskt gör det de ska. Och det handlar om att medarbetarna har motsvarande tillit till sin chef. (läs gärna mer om FranklinCoveys tankar kring tillit här). Att bygga en kultur av förtroende grundad på samarbete och engagemang resulterar i kortare ledtider och lägre kostnader.

Rätt förutsättningar för ett lyckat självledarskap

Allt fler organisationer och företag ser idag självledarskap som ett strategiskt utvecklingsområde.
Verksamheter tittar på nya arbetssätt, organisationsformer och sätt att samarbeta för att bli mer pricksäkra, effektiva och nå en högre och fortfarande hållbar produktivitet. För att komma dit behöver medarbetarna rätt förutsättningar för självledarskap. En god dialog krävs för att uppnå bästa möjliga balans mellan chefen och den anställda, vilka förutsättningar finns och vad finns för krav. Målet är att effektivisera verksamheten där de anställda tar eget ansvar för arbetet.

Det behövs också bra och väl beprövade ramverk. Det är här De 7 Goda Vanorna kan komma in och hjälpa organisationer att skapa en kultur där alla medarbetare tar ett ledarskapsansvar över sina egna resultat.

The 7 Habits of Highly Effective People®

Ett av världens mest välkända program för att utveckla människors förmåga att leda sig själva och samverka med andra på ett hållbart sätt. Vanorna är baserade på beprövad forskning och tidlösa principer och hjälper dig skapa de resultat du vill ha, såväl i arbetslivet som i privatlivet. Processen med De 7 Goda Vanorna skapar synsätt och beteenden och ger dig verktyg för att arbeta hållbart och bygga goda relationer med andra. Resultatet när organisationer genomför 7 Goda Vanorna-processer blir en kultur med stort ansvarstagande, bra samarbete och individer som kan leda sig själva.

Att skapa en starkare organisation

På FranklinCovey menar vi att ledarskap snarare är ett val än en position. Och vi menar att ju fler som visar ledarskap i en organisation, desto starkare blir organisationen. Samtidigt ser vi också ständiga exempel på att ju starkare organisatoriska ledare eller chefer är i sitt eget självledarskap, desto bättre lyckas de i sitt arbete med att leda andra.

Under senare år har det i många organisationer funnits en trend att antalet nivåer med ledare minskar. Organisationerna blir helt enkelt plattare och det har ofta slarvigt kallats för ”ledarlösa organisationer” efter engelskans ”leaderless organizations”. Vad det handlar om är att det inte längre behövs så många chefer, eftersom information färdas mycket enklare och snabbare i organisationer idag och det är lättare för ledningsgrupper också i större organisationer att snabbt och effektivt nå ut i organisationen med nyheter och andra viktiga budskap.

Vi menar dock att begreppet ledarlösa organisationer riskerar att bli väldigt missledande. I själva verket är det tvärt om. För att organisationer ska lyckas minska antalet ledningsnivåer – och därmed ofta också antalet chefer i organisationen – så krävs en sak. Och det är att fler medarbetare visar ledarskap.

Mer relevanta idag än någonsin

Har du och ditt team de rätta vanorna för att lyckas?
Vanor är starka krafter. De avgör kvaliteten på våra relationer i livet, både till oss själva och andra. De avgör också hur effektivt vi kan skapa de resultat vi vill ha. I en tid då arbete och privatliv smälter samman alltmer är den holistiska syn på människan, som de 7 Goda Vanorna bygger på, mer relevant än någonsin. Kanske är det just detta som gjort den till en av världens mest omtyckta program inom ledarskapsutveckling. De 7 goda vanorna är lika relevanta idag som när Stephen R. Covey först skrev den bästsäljande boken The 7 Habits of Highly Effective People® för 30 år sedan.

Dina vanor avgör dina resultat - en kort sammanfattning av vanorna

Vana 1: Var proaktiv. Att ta ansvar.

Bli bra på att hantera utmaningar och hitta lösningar genom att fokusera på det du kan kontrollera och påverka, i stället för på sådant du inte har inflytande över.

Vana 2: Börja med slutet i sikte. Att ha en riktning.

Skapa större meningsfullhet genom att reflektera över och definiera vad som är allra viktigast och mest meningsfullt för dig, både på jobbet och privat.

Vana 3: Gör det viktigaste först. Att använda tiden klokt.

Fokusera på rätt saker – det som är viktigt, på riktigt – och eliminera tids- och energitjuvar genom smart prioritering och planering.

Vana 4: Tänk vinna-vinna. Att samarbeta.

Lägg ditt ego åt sidan och stärk dina relationer till andra genom att tänka och agera utifrån vinna-vinna-principen – ”vad blir bra för alla inblandade?”.

Vana 5: Försök först förstå: Bli sedan förstådd. Att kommunicera effektivt.

Lär dig att förstå utmaningar och problem på riktigt innan du kommer med förslag på lösningar.

Vana 6: Skapa synergi. Att uppskatta olikheter.

Lös problem och tänk innovativt tillsammans. Lär dig skapa bra resultat tillsammans med människor som är helt olika dig.

Vana 7: Vässa sågen. Att ta hand om sig själv.

Lev ditt liv hållbart genom att ta hand om dig själv, dina relationer, lära nytt och säkerställa att du gör det som är allra viktigast och meningsfullt för dig – varje dag och vecka.

Många tänker att det enda vi behöver för att lyckas är en kombination av talang, energi och personlighet. Men historien har lärt oss att det som bäddar för hållbar framgång är vilka vi är och inte vilka vi verkar vara.

- STEPHEN R. COVEY

Lösningen – Tidlösa principer som ger hållbara resultat

De 7 goda vanorna utvecklar personligt ledarskap:

  • Ta ansvar, fokusera och agera på sådant de kan kontrollera och påverka, istället för sådant de inte har inflytande över.
  • Definiera mått på framgång, sätta mål och skapa en plan för att nå målen, både i arbetsliv och privatliv.
  • Prioritera och nå sina viktigaste mål, istället för att slentrianmässigt reagera och agera på det som till synes är mest brådskande.
  • Samarbeta bättre med andra genom att bygga relationer baserade på ett högt förtroende.
  • Påverka andra genom att lära sig lyssna på riktigt och förstå andra människors verkliga behov och synsätt.
  • Utveckla innovationskraft genom att ta tillvara på olikheter hos andra.
  • Öka motivation, energi och balansen i livet genom att regelbundet sätta av tid för aktiviteter som fyller på och berikar.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur er organisation kan nå nya och bättre resultat med våra tjänster och lösningar är du välkommen att höra av dig.