Privacy Policy

I denna Integritetspolicy beskrivs hur FranklinCovey Sweden AB (vi, oss eller vår), org.nr 55 66 32- 8604 med adress Sveavägen 34, 111 34 Stockholm, hanterar personuppgifter.

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare (du, dig, din) lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

Uppdaterades senast: 01-2020

Information om personuppgiftsbehandling

Vi värnar om din personliga integritet. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Denna Integritetspolicy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in om dig och hur den används. Vi ber dig läsa igenom Integritetspolicyn noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll eftersom den är tillämplig vid all kommunikation mellan oss och dig, oavsett vem du är och vår relation till dig.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom exempelvis förnamn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter, bland annat när du sluter avtal, beställer våra tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss till exempel via våra olika kontaktformulär.

När du använder vår webbplats, registrerar dig för nyhetsbrev eller på annat sätt lämnar information till oss, samlar vi in den data som din webbläsare överför till oss för att möjliggöra ditt besök på webbplatsen, såsom IP-adress, datum och tid för ditt besök, tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT), vilka undersidor som du besöker, status på access/HTTP–kod, överförd data i varje fall, vilken webbplats som du börjat ditt besök från, webbläsare, operativsystem och gränssnitt, språk och version på din webbläsare.

Som beskrivs vidare i vår cookie-policy, som utgör del av denna Integritetspolicy, använder vi oss även av cookies och liknande tekniker, såsom enhetsidentifierare. Läs mer om detta här.

Varför behandlar vi in dina personuppgifter?

Vi har dina kontaktuppgifter registrerade antingen för att din organisation har varit eller är kund till oss, du har gått en workshop hos oss eller du har någon gång anmält att du vill ha kommunikation från oss. Alternativt så har vi dina uppgifter då vi identifierat dig som någon som skulle kunna vara intresserad av våra seminarier, program, processer och kurser inom ledarskap och organisationsutveckling.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra tjänster, administrera ditt konto samt fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi använder även dina personuppgifter för att kommunicera med dig om våra tjänster, samt för marknadsföringsutskick såsom nyhetsbrev.

När du lämnar din e-postadress till oss får du tillgång till vårt nyhetsbrev med information om ledarskap och organisationsutveckling. Om du har tackat nej till att få marknadsföringsutskick respekterar vi självklart detta och du kommer då inte bli mottagare av sådana utskick. Du kan också när som helst välja att avregistrera dig från ytterligare marknadsföringsutskick genom att använda avprenumerationslänken som finns i varje marknadsföringsutskick eller genom att skicka ett e-mail till marknad@franklincovey.se

Hur delar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in kan komma att delas med våra tredjepartsleverantörer och samarbetspartners, för tillhandahållandet av våra tjänster. Detta kan innebära samkörning av dina personuppgifter med andra register. Om ett annat bolag inom FranklinCovey-organisationen, vår tredjepartsleverantör eller samarbetspartner befinner sig eller bedriver verksamhet i ett land utanför EU/EES samtycker du till att dina personuppgifter överförs till sådant land. Vi försäkrar i sådant fall att överföringen bara görs om mottagaren kan garantera en adekvat skyddsnivå för behandlingen av dina personuppgifter, se vidare under avsnittet Säkerhetsåtgärder nedan.

Här är de typer av tredje parter som vi kan dela information om dig med:

Samarbetspartners

Om du använder tjänster som tillhandahålls från våra samarbetspartners och som är integrerade med våra tjänster kan våra samarbetspartners få tillgång till information om dig. Informationen som samlas in av våra samarbetspartners omfattas av deras villkor för personuppgiftshantering.

Tredjepartsleverantörer

Vi använder oss ibland av leverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. med avseende på IT-infrastruktur, drifts- och hostingtjänster, finansiella och betalningstjänster samt kund- och IT-service. Sådana leverantörer är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal som är förenliga med denna Integritetspolicy och agerar endast i enlighet med våra instruktioner.

Av säkerhetsskäl

Vi kan komma att dela dina personuppgifter när detta krävs enligt lag samt för att skydda våra kunder och tjänsters säkerhet samt våra rättigheter.

Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Du kan när som helst välja att avsluta din relation till oss exempelvis genom att säga upp vår avtalsrelation. Vi kommer då att lagra dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen i denna Integritetspolicy och avveckla vår relation, men inte längre än som är tillåtet enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran med ditt namn och din adress till oss. Begäran ska skickas in underskriven av dig till marknad@franklincovey.se

Om dina personuppgifter skulle visa sig vara fel eller missvisande har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Uppdateringar

Vi kan ibland komma att behöva göra uppdateringar eller ändringar av denna Integritetspolicy. Om vi gör detta kommer vi att informera dig på lämpligt sätt och vi ber dig då att noggrant läsa igenom den uppdaterade Integritetspolicyn. Om du godkänner ändringarna behöver du inte göra annat än att fortsätta använda våra tjänster. Om du däremot inte godtar den nya versionen av Integritetspolicyn ber vi dig meddela oss. Datumet för den senaste uppdateringen av denna policy anges högst upp i policyn.